Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

winterswallow
7124 90f0
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
winterswallow

Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi.

— — Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
winterswallow
9044 0e21
winterswallow
winterswallow
6202 c77d
Reposted fromtutajjula tutajjula vialanni lanni
winterswallow
8942 8c94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialanni lanni
winterswallow
5559 4c36
winterswallow
5692 1ded 500

Krótki how-to dla każdego młodego fotografa
winterswallow
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
winterswallow
2558 376b
Naukowo. 
Reposted fromi-ann i-ann viakingavonschabert kingavonschabert
winterswallow
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakonwalia konwalia
winterswallow
7869 628d
Reposted fromtfu tfu viakjuik kjuik
winterswallow
6774 8336
Reposted fromYiruma Yiruma viakjuik kjuik
winterswallow
4528 bfa2
winterswallow

July 09 2015

winterswallow
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viakonwalia konwalia
winterswallow
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakonwalia konwalia
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viamaua maua
winterswallow
2957 4bb7 500
Reposted fromroxanne roxanne viamaua maua
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl