Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

winterswallow
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viamaua maua
3343 b462 500
Reposted fromfourstrings fourstrings viamaua maua
winterswallow
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viamaua maua
winterswallow
6089 fce4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
winterswallow
winterswallow
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viakingavonschabert kingavonschabert
winterswallow
winterswallow
7269 534a
Reposted frompeper peper viamaua maua
winterswallow
(…) Trzeba odróżniać. Dobro od zła. Prawdę od kłamstwa. Złudzenia od rzeczywistości. Miłość od atrapy. Syf od porządku. Pocałunek od przelizania. Deszcz od plucia. Twarz od mordy.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlakonika lakonika viamaua maua
winterswallow
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamaua maua
winterswallow
8784 dad5
Reposted fromkarahippie karahippie viamaua maua
winterswallow
Reposted fromfragles fragles viamaua maua
winterswallow
4565 86bc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamaua maua
winterswallow
Reposted frombluuu bluuu viamaua maua
winterswallow
3085 1180 500
Reposted fromsarazation sarazation viamaua maua
winterswallow
3061 72c8 500
Reposted fromsarazation sarazation viamaua maua
winterswallow
Reposted frombluuu bluuu viamaua maua
winterswallow
Reposted frombluuu bluuu viamaua maua
winterswallow
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
winterswallow
1187 338d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl