Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

winterswallow
1381 b03b 500
Reposted fromrichardth richardth vialadygrey ladygrey
winterswallow

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel vialadygrey ladygrey
2895 6ac6 500
winterswallow
9595 5679
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamaua maua
winterswallow

Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.

winterswallow
6512 2ab4 500
Reposted fromczinok czinok vianoisetales noisetales
1700 14e2 500
Reposted fromidiod idiod vianoisetales noisetales
winterswallow
2829 25ef 500
Reposted fromexistential existential vianoisetales noisetales

August 23 2017

winterswallow
7897 101f
Reposted from0 0 vianoisetales noisetales
winterswallow
winterswallow
5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viaczarna-niewiadoma czarna-niewiadoma
winterswallow
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
Reposted fromjust-breathe just-breathe vialanni lanni
winterswallow
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
winterswallow
winterswallow
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
winterswallow
8236 eae6 500
Reposted from0 0 viakingavonschabert kingavonschabert
winterswallow
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viakjuik kjuik

August 18 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

winterswallow
9210 c292 500

August 14 2017

winterswallow
Iceland. 
Reposted frometa eta viamaua maua
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl